- Handige links

 

 

http://www.reumafonds.nl/  reuma patiënten vereniging

http://www.dvn.nl/  diabetes patiënten vereniging

http://www.kwaliteitsregisterpedicures.nl 

https://www.hielspoorinfo.nl 

 

MEDISCH PEDICURE THEA HULST heeft een contract met onderstaande podotherapeuten voor diabetische voetzorg vergoeding:

http://www.podopedie.nl ( Achilleonzorg ) Groningen Winschoten

http://www.podotherapiehenl.nl ( De Boer ) Hoogezand (UMCG) Groningen

www.engbertspodotherapie.nl  Veendam

www.podotherapiestadenommeland.nl  Ommelander zkh en Martini zkh

Voor diabetes ketenzorg is er een contract met de Groninger Huisartsen Coöperatie:

https://www.ghcgroningen.nl/zorgprogrammas/diabetes

 

 

 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Thea Hulst en een cliënt waarop  Medisch Pedicure Thea Hulst deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Inspanningen Medisch Pedicure Thea Hulst

Medisch Pedicure Thea Hulst zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  Medisch Pedicure Thea Hulst zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch Pedicure Thea Hulst melden. 1ste keer niet afzeggen zal door de vingers gezien worden. Indien de cliënt deze verplichting de 2de keer niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch Pedicure Thea Hulst € 26,00 voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Medisch Pedicure Thea Hulst de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Medisch Pedicure Thea Hulst moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

4. Betaling

 Medisch Pedicure Thea Hulst vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Medisch Pedicure Thea Hulst vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum zichtbaar op de website. Eventuele aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Medisch Pedicure Thea Hulst de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  Medisch Pedicure Thea Hulst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 

Medisch Pedicure Thea Hulst neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Medisch Pedicure Thea Hulst behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Medisch Pedicure Thea Hulst zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Medisch Pedicure Thea Hulst is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedicure Thea Hulst verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Medisch Pedicure Thea Hulst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Medisch Pedicure Thea Hulst  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Medisch Pedicure Thea Hulst is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

Monique-Pedicure geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door Medisch Pedicure Thea Hulst geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Medisch Pedicure Thea Hulst heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Medisch Pedicure Thea Hulst meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Medisch Pedicure Thea Hulst wenst dat u tevreden bent over haar service en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u.

Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen. 

Indien dit niet afdoende zou zijn hebben wij een klachtenregeling: www.geschillencommissie.nl.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk ( evt. per mail ) gemeld worden aan Medisch Pedicure Thea Hulst.

Medisch Pedicure Thea Hulst moet de klager binnen twee weken adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal  Medisch Pedicure Thea Hulst de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Monique-Pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, Medisch Pedicure Thea Hulst heeft het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht 

Op elke overeenkomst tussen en de cliënt is Medisch Pedicure Thea Hulst Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland.